Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Na základě nařízení EU 2016/679 ze dne 27.4.2016 s účinností od 25.5.2018
Tyto informace poskytuje Ing. Eva Kocurková (dále jako „správce“), Radomská 471/5, 181 00
Praha, +420 722 062 846, azvyziva@gmail.com na základě čl.13 nařízení EU 2016/679
(dále jen jako Nařízení).


1. Vysvětlení pojmů:
1.1. Osobními údaji jsou údaje vedoucí k identifikaci fyzické osoby zejména: jméno
a příjmení, adresa bydliště, emailová adresa, telefonní číslo, identifikační číslo
podnikající fyzické osoby a daňové identifikační číslo podnikající fyzické osoby
dále jako subjekt údajů.
1.2. Správce (výše uvedená společnost) je subjekt, který určuje účel a prostředky
zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za ně.
Zpracováním osobních údajů může správce zmocnit nebo pověřit
zpracovatele, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.
1.3. Zpracovatel je každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo z
pověření správce zpracovává osobní údaje podle Zákona a Nařízení, a to na
základě uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů nebo na základě
souhlasu subjektu údajů.
1.4. Databáze je interní seznam údajů o fyzických osob a jejich osobních údajů,
vedená správcem.
1.5. Profilování je jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů
spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů
vztahujících se k fyzické osobě, zejména k rozboru nebo odhadu aspektů
týkajících se jejího pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního
stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa, kde se
nachází, nebo pohybu.
1.6. Cookies jsou je malé množství dat, který WWW server pošle prohlížeči, který
je uloží na počítači uživatele. Při každé další návštěvě téhož serveru pak
prohlížeč tato data posílá zpět serveru. Cookies běžně slouží k rozlišování
jednotlivých uživatelů, ukládají se do nich uživatelské předvolby apod.
1.7. Pověřenec pro Ochranu osobních údajů je odborně způsobilý zástupce
správce, který dohlíží na transparentnost a zákonné zpracování osobních
údajů správcem, dále dohlíží na zajištění integrity dat – jejich zálohování a
zabezpečení.

2. Správce (výše uvedená společnost) zpracovává osobní údaje dle Nařízení dle
následujících zásad:
2.1. Zákonnost – zpracovává pouze ty údaje, které jsou nutné k plnění smluvních
závazků
2.2. Účelovost – údaje jsou shromažďovány jen pro určité, výslovně vyjádřené a
legitimní účely – konzultační služby navazující na laboratorní testy krve,
2.3. Minimalizace – zpracovává maximální množství, které je nutné k plnění
vyjádřených úkolů
2.4. Doba uložení – osobní údaje jsou zpracovávány pouze po dobu, kdy to je pro
dané úkoly nezbytné

Stránka 2 | 4

2.5. Integrita a důvěrnost – správce přijal vhodná technická a organizační opatření
k zabezpečení a ochraně před neoprávněným či protiprávným zpracováním a
před ztrátou, zničením či poškozením.
3. Ochrana osobních údajů a informace o zpracování
3.1. Správce získává osobní údaje od samotných subjektů v rámci jednání o
uzavření smlouvy např. osobním předáním, emailem, poptávkovým
formulářem či objednávkou.
3.2. Správce informuje subjekt údajů o tom, kdy je poskytnutí osobních údajů
nezbytné pro plnění smluvních vztahů, nebo kdy je dobrovolné.
3.3. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy a po
dobu trvání smluvního vztahu.
3.4. Osobní údaje budou v nezbytně nutné formě dále zpracovány k plnění
zákonné povinnosti archivace účetních dokladů po dobu určenou legislativou.
3.5. Osobní údaje budou pracovávány a uchovány po dobu následujících 24
měsíců pro případ možného vzniku sporu mezi správcem a subjektem údajů.

4. Důvody zpracování
4.1. Správce zpracovává Osobní údaje pro následující účely:
– naplnění právních povinnosti správce (vedení účetní, daňové a archivní).
– marketingové a obchodní nabídky správce (výživové poradenství, doplňky
stravy, doporučení a rady týkající se výživy.
– vedení Databáze fyzických osob.
– ochranu práv a právem chráněných zájmů správce (oprávněný zájem).
– Kontrola dodržování doporučení týkající se výživy a kontrola vlivu výživy
na celkové zdraví a následná úprava výživového plánu.

5. Práva a povinnosti subjektu údajů
5.1. Subjekt je povinen správci pouze pravdivé a přesné osobní údaje.
5.2. Subjekt je povinen správci poskytnout ověření poskytnutých údajů.
5.3. Subjekt má práva od správce požadovat přístup k jeho osobním údajům
5.4. Subjekt má právo na opravu poskytnutých osobních údajů
5.5. Subjekt má právo na výmaz poskytnutých osobních údajů
5.6. Subjekt má právo na omezení zpracování osobních údajů
5.7. Pokud je ke zpracování osobních údajů nutný souhlas subjektu, může jej
tento kdykoli odvolat.
5.8. Svá práva může subjekt uplatnit:
5.8.1. Osobně v sídle společnosti v pracovní době: Pondělí a úterý, od 9.00 hod
do 12.00hod.
5.8.2. Emailem: info@potravinoveintolerance.cz (email musí být elektronicky
podepsán, nebo musí jeho prostřednictvím probíhat pravidelná
komunikace)
5.8.3. Poštovní zásilkou na adresu Radomská 471/5 Praha 8, 181 00 (podpis
musí být úředně ověřen, viz. bod 5.1.)

6. Práva a povinnosti správce
6.1. Správce má právo na ověření pravdivosti a přesnosti poskytnutých osobních
údajů
6.2. Správce je povinen subjektu údajů poskytnout informace o rozsahu a způsobu
poskytnutých osobních údajů, pokud o to subjekt požádá. Správce tak učiní
neprodleně nejpozději do 30 pracovních dnů.
6.3. Správce má právo v případě opakovaných a nedůvodných žádostí odmítnout
poskytnutí takových informací, nebo jejich poskytnutí zpoplatnit.

Stránka 3 | 4

6.4. Správce poskytne informace v elektronické formě, pokud subjekt údajů
nepožádá jinak. V takovém případě, se lze odvolat na bod 5.3.

7. Oprávněný zájem správce – účely
7.1. Ochrana správce, jeho základních či jiných práv vyplívající z obecně právních
závazků, předpisů a smluv. Zejména v rámci různých sporů, kontrol, šetření a
ve vztahu k smluvním partnerům. Doba zpracování je stanovena obecně
závaznými předpisy, nejdéle však 10 let po ukončení smluvního vztahu.
7.2. Ochrana majetku správce, života a zdraví zaměstnanců a osob vstupujících
do objektů správce. Po dobu do 3 dnů od pořízení záznamu.
7.3. Vymáhání pohledávek po dobu zákonných promlčecích dob, nejdéle však 10
let.

8. Souhlas se zpracováním osobních údajů
8.1. Subjekt údajů poskytuje souhlas se zpracováním údajů, které svými účely
nepatří mezi zákonem potřebné, či k plnění smluvního vztahu, nebo mezi
oprávněné zájmy správce. Souhlas uděluje písemným formulářem, nebo
potvrzením elektronické verze souhlasu.
8.2. Subjekt údajů může dle bodu 4.7. tento souhlas kdykoli odvolat.
8.3. Účely a zpracování údajů poskytnutých na základě souhlasu jsou uvedeny na
formuláři souhlasu.

9. Způsob zpracování osobních údajů
9.1. Osobní údaje subjektu jsou zpracovávány automatizovaně i manuálně
9.2. Osobní údaje mohou být zpřístupněny oprávněným zaměstnancům správce,
pokud je to nezbytné k plnění smluvního vztahu a pokud je to nezbytně nutné
k plnění jejich pracovních povinností.
9.3. Osobní údaje mohou být zpřístupněny zpracovatelům, s nimiž má správce
uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů a případně dalším osobám
v souladu se zákonem a Nařízením.
9.4. Seznam smluvních zpracovatelů:
Název firmy IČO Druh spolupráce Právní titul doba
Vera Bémová
Ing. IČO 44722818 Vedení účetnictví Plnění smlouvy neurčitá

10. Cookies
10.1. Správce na svých internetových stránkách používá „cookies“, které se ukládají
na počítači návštěvníka a automaticky jej při další návštěvě poznají. Cookies
umožňují například přizpůsobit webové stránky zájmům subjektu údajů nebo
uložit uživatelské jméno, které pak nemusí být znovu pokaždé zadáváno. V
případě, že subjekt údajů nechce, aby byl jeho počítač rozpoznán, je nutno
upravit nastavení internetového prohlížeče takovým způsobem, aby došlo k
odstranění cookies z pevného disku počítače, cookies zablokovat nebo
nastavit upozornění před uložením cookie.

Název Doba platnosti Kdo přistupuje ke cookies Popis
OTZ 30 dní www.potravinoveintolerance.cz

PHPSESSID 2 roky Google Analytics od firmy Google. 

Stránka 4 | 4

11. Platnost
11.1. Znění Informací o zpracování osobních údajů může správce změnit či
doplňovat. O každé takové změně Správce e-mailem, nebo jiným vhodným
komunikačním kanálem informuje fyzickou osobu nejméně 5 dnů před
nabytím účinnosti změn. Nebude-li fyzická osoba se změnou souhlasit, má
právo bez jakékoliv sankce požádat o výmaz z databáze.
11.2. Tento dokument nabývá účinnosti dnem zveřejnění 31.1.2019